UK    EN

Приватне акціонерне товариство «Ексімед»

Повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2017 року о 16:00, за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день їх проведення з 15:30 до 16:00 год. за вказаною адресою. При собі акціонеру потрібно мати паспорт (інший документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства та документ, що посвідчує особу.

 

Проект порядку денного:

1. Про обрання голови та секретаря зборів акціонерів, лічильної комісії.

Проект рішння: обрати голову та секретаря загальних зборів, лічильну комісію

2. Звіт дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства у 2016 р.

3. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік

4. Затвердження річного балансу за 2016 рік, звітів дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії.

Проект рішння: затвердити річний баланс за 2016 рік, звіти дирекції про господарську діяльність акціонерного товариства та ревізійної комісії.

5. Визначення основних напрямків діяльності у 2017 році.

Проект рішння: визначити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.

6. Питання про виплату дивідендів.

Проект рішння: вирішити питання про виплату дивідендів.

7. Про відкриття в рамках генеральної кредитної угоди з АТ «Райффайзен Банк Аваль» відновлювальної кредитної лінії .

Проект рішння: відкрити в рамках генеральної кредитної угоди з АТ «Райффайзен Банк Аваль» відновлювальну кредитну лінію.

8. Про звернення до фінансового поручителя стосовно виступу поручителем по кредитним зобов’язанням АТ «Ексімед» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Проект рішення: звернутися до фінансового поручителя стосовно виступу поручителем по кредитним зобов’язанням АТ «Ексімед» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».

9. Про надання права підпису кредитних угод та інших необхідних документів для одержання кредиту з            АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ «Ексімед».

Проект рішення: надати право підпису кредитних угод та інших необхідних документів для одержання кредиту з АТ «Райффайзен Банк Аваль» Генеральному директору АТ «Ексімед».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Ексімед» за 2016 рік, тис. грн.

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

20629

18384

Основні засоби

5986

6136

Довгострокові фінансові інвестиції

4

4

Запаси

8873

6037

Сумарна дебіторська заборгованість

5085

5673

Грошові кошти та їх еквіваленти

681

534

Нерозподілений прибуток

742

1826

Власний капітал

9000

9000

Статутний капітал

423

423

Довгострокові зобов’язання

1800

1750

Поточні зобов’язання

8664

5385

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.04.2017 р. Ознайомитися з документами, пов’язаними з проектом порядку денного зборів, акціонери можуть за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 50 з 9:30 до 16:00 у робочі дні, а в день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення. Ознайомитися з інформацією про проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного можна на веб-сторінці АТ «Ексімед» за адресою: http://eximed.net.ua. Довідки за  тел.: (044) 510-92-10